Impressum

Beljanski Industriemontagen s.r.o.

Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
Slovensko

Konateľ:

Miroslav Beljanski
Jovan Beljanski
Tel. +49 157 770 42 876
Tel. +421 917 500 687

E-Mail: info@elektromontagen24.com
Website: www.elektromontagen24.com

IČO:  54 442 133
IČ DPH: SK 2121778736

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Platia od 10/7/2022

Vítajte na www.elektromontagen24.com (dalej v texte len: „Stránka“)!

Táto Stránka je vo vlastníctve: Beljanski Industriemontagen s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, DIČ: SK 2121778736.

Na tomto mieste nájdete podmienky používania, ktoré sa uplatňujú pri používaní Stránky.

Tieto Podmienky používania, spolu s našou Politikou súkromia, predstavu Zmluvu, ktorá sa vzťahuje na Vás.

Vstupom na túto Stránky alebo jej používaním ste zaviazaný touto Zmluvou a bude považované, že ste si pozorne prečítali všetky Podmienky používania a plne ich akceptovali.

Ak v tomto texte nájdete niečo, s čím nesúhlasíte, prosíme Vás, prestaňte Stránku používať.

1. ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto Podmienky používania a Politiku súkromia kedykoľvek. Všetky tieto zmeny nadobudnú účinnosť po zverejnení na Stránke.

Na začiatku Podmienok používania sa uvádza dátum, kedy boli naposledy aktualizované. V súlade s tým, pri každej návšteve tejto Stránky potrebné je aby ste skontrolovali či došlo k zmenám.

Ak budete aj naďalej pokračovať v prístupe a používaní Stránky po týchto zmenách, to bude znamenať Váš súhlas s vykonanými zmenami.

2. DEFINÍCIE

Aby sme vám uľahčili pochopiť Podmienky používania, definovali sme určité pojmy, ktoré sú použité v Podmienkach používania.

– „Zmluva” je zmluva pozostávajúca z Podmienok používania a Politike súkromia vzťahujúca sa na Vás.

– „Politika cookies” znamená Politiku obsiahnutú v Politike súkromia, ktorá je k dispozícii na našej Stránke a ktorá upravuje používanie súborov cookie na Stránke.

– „Politika súkromia” znamená Politiku súkromia dostupnú na našej Stránke, ktorá sa môže z času na čas aktualizovať a ktorá upravuje  použitie, t. j. spracovanie Vašich osobných údajov.

– „Podmienky používania” znamenajú Podmienky používania, ktoré môžu byť kedykoľvek aktualizované.

– „Stránky tretích strán” znamenajú Stránky iných právnických a fyzických osôb, na ktoré odkazujeme alebo poskytujeme prístup; externé stránky.

– „Stránka” znamená Stránku, ktorá sa nachádza na www.elektromontagen24.com.

– „Vy” alebo „Váš” znamená každú osobu, ktorá pristupuje na našu Stránku alebo ju používa.

– „My”, „nás”, „náš” alebo „Beljanski – Industriemontagen” znamená Beljanski Industriemontagen s.r.o. , Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, DIČ: SK 2121778736.

Ďalšie pojmy, ktoré sú v Podmienkách používania napísané veľkým písmenom, definované sú v Politike súkromia.

3. ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Niektoré časti stránky môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Každá z týchto stránok má svoje vlastné podmienky používania a politiku súkromia, ktoré sa môžu výrazne líšiť od tých, ktoré sa vzťahujú na používanie našej Stránky. Nemáme kontrolu nad týmito stránkami a nenesieme žiadnu zodpovednosť za prístupnosť týchto stránok ani za podmienky ich používania a za zásady týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré sa vzťahujú na ich návštevníkov a používateľov.

Zverejňovanie odkazov tretích strán na našu stránku v žiadnom prípade neznamená, že odporúčame alebo schvaľujeme služby alebo produkty ponúkané prostredníctvom týchto stránok.

Ak poskytneme prístup k informáciám iného poskytovateľa služieb prepojením, nenesieme za tieto informácie zodpovednosť.

4. OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania alebo kdekoľvek inde na Stránke uvedené inak, celkový obsah tejto Stránky (vrátane, ale nielen, zdrojového kódu počítačového programu, textu, obrázkov, grafických prvkov, dizajnu, databáz, loga alebo iného charakteru, domény, podnikateľské meno a obchodné meno a ďalšie súvisiace materiály) je chránený našim právom duševného vlastníctva. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu a/alebo jeho hociktorej časti bez nášho výslovného súhlasu, považuje sa za porušenie práv duševného vlastníctva. Hneď ako sa dozvieme o akomkoľvek neoprávnenom použití, podnikneme všetky právne opatrenia na ochranu nášho práva duševného vlastníctva. Neoprávnené použitie znamená akékoľvek použitie obsahu tejto Stránky, ktoré nie je výslovne povolené Podmienkami používania.

Akékoľvek kopírovanie obsahu na celej Stránke alebo jej časti je povolené iba s naším písomným súhlasom.

Každý návštevník Stránky má obmedzené, nevýlučné, neprenosné a odvolateľné povolenie na prezeranie obsahu na našej Stránke za predpokladu, že ich predtým neupravil a za predpokladu, že tento obsah používa výlučne na osobné a nekomerčné účely. Používanie obsahu Stránky, respektíve akejkoľvek jej časti akýmkoľvek spôsobom na komerčné účely je zakázané.

5. POUŽITIE NÁŠHO MENA A LOGA

Používanie nášho mena, loga alebo obchodného mena je zakázané, s výnimkou prípadov, ktoré sú v súlade s týmito Podmienkami používania a Politikou súkromia.

6. ZMENA OBSAHU STRÁNKY

Vyhradzujeme si právo z času na čas aktualizovať Stránku. Môžeme zmeniť obsah alebo akúkoľvek časť našej Stránky. V dôsledku toho môže byť Stránka občas nedostupná.

7. UDALOSTI MIMO NAŠEJ KONTRÓLY

Nenesieme zodpovednosť voči Vám za akékoľvek porušenie Podmienok používania spôsobené udalosťami alebo okolnosťami, ktoré boli mimo našej primeranej kontroly.

8. PREHLÁSENIE O ZRIEKNUTÍ SA ZODPOVEDNOSTI

Informácie na našej Stránke slúžia iba na informačné účely.

Nezodpovedáme za žiadne straty ani škody spôsobené použitím informácií na našej Stránke, okrem iného vrátane, ale neobmedzujúc sa na:

  • akékoľvek straty alebo škody, ktoré neboli spôsobené našim porušením,
  • obchodné straty,
  • ušlý zisk; strata dát; výrobné straty; strata komerčnej alebo obchodnej príležitosti; úspory alebo zľavy,
  • nepriame, následné alebo špeciálne straty alebo škody, vrátane akýchkoľvek strát alebo poškodení, ktoré boli predvídateľné v čase prijatia týchto Podmienok používania,
  • akúkoľvek stratu alebo škodu, spôsobené na Vašich počítačových programoch, platformách alebo údajoch, ktoré vzniknú v dôsledku používania našej Stránky..

9. ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ PODMIENOK POUŽÍVANIA

V prípade, že príslušný súd zistí, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné, to nemá vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, ktoré sa naďalej uplatňujú v plnom rozsahu.

10. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

Na túto Zmluvu sa vo všetkých ohľadoch vzťahuje právo Slovenskej republiky. Akékoľvek prípadné spory, ktoré môžu vyplynúť z tejto Zmluvy alebo z používania Stránky všeobecne, podliehajú jurisdikcii vecne príslušného súdu v Bratislave.

11. ÚPLNÁ ZMLUVA

Táto Zmluva (s periodickým zmenami) predstavuje úplnú Zmluvu medzi Vami a nami v súvislosti s predmetom a nahrádza všetky predchádzajúce Zmluvy a porozumenia medzi Vami a nami v súvislosti s predmetom.

12. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej Stránky, kontaktujte nás na e-mailovú adresu info@elektromontagen24.com.