Aktualizované dňa 10/7/2022

POLITIKA SÚKROMIA

Vítajte na webovej stránke – Industriemontagen! Ak Vás zaujímajú pravidlá ochrany osobných údajov na našej Webovej stránke, ste na správnom mieste.

 Beljanski Industriemontagen s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, DIČ: SK 2121778736  (ďalej v texte len: „Beljanski – Industriemontagen” alebo „My”), pri výkone svojej činnosti zbiera a spracúva osobné údaje osobe rešpektujúc všetky relevantné predpisy.

V tejto Politike súkromia (ďalej v texte len: “Politika”) je vysvetlené ako Beljanski – Industriemontagen zbiera Vaše osobné údaje, ako ich používa a spravuje.  Beljanski – Industriemontagen sa venuje ochrane a rešpektovaniu Vášho súkromia, a ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je prioritou Beljanski – Industriemontagen-a .

Prosíme Vás aby ste si pozorne prečítali našu Politiku súkromia, aby ste celkom pochopili  ako zbierame, používame, chránime, alebo nejakým iným spôsobom spravujeme Vaše osobné údaje. Ak nesúhlasíte s obsahom Politike súkromia, prosíme Vás aby ste prestali používať Stránku.

1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Beljanski – Industriemontagen je správca osobných údajov, respektíve subjekt, ktorý určuje účel a spôsob spracovania osobných údajov, v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 (dalej v texte len: “GDPR”).

My v Beljanski – Industriemontagen berieme súkromie jednotlivcov veľmi vážne, a preto máme transparentné a ľahko pochopiteľné pravidlá ochrany osobných údajov upravené touto Politikou, ktoré prísne dodržiavame. 

Ak však máte akékoľvek pochybnosti alebo neistoty týkajúce sa Politiky, kontaktujte nás na: info@elektromontagen24.com alebo na telefónne číslo: +0049 1577 7042876.

2. DEFINÍCIE

Aby sme Vám uľahčili pochopenie tejto Politiky, definovali sme určité pojmy, ktoré sú uplatnené v Politike súkromia.

– „Osoba” alebo „Vy” sú všetky fyzické osoby, ktoré zdieľajú osobné údaje s nami.

– „Stránka“ je webová stránka na adrese www.elektromontagen24.com

– „Používateľ stránky” je každá osoba, ktorá pristúpi k Stránke.

– „Aplikant na zamestnanie“ je fyzická osoba, ktorá sa prostredníctvom Stránky uchádza o zamestnanie v Beljanski – Industriemontagen.

– „Údaj” je osobný údaj, respektive údaj, ktorý sa vzťahuje na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je určená alebo stanoviteľná, priamo alebo nepriamo, na základe tých údajov.

– „Politika cookies sú osobitné pravidlá o zbieraní určitých osobných údajov na Stránke prostredníctvom cookies, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Politiky súkromia.

– „Súhlas” je Váš jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov. Osoba, ktorá dosiahla 16 rokov, môže súhlasiť so spracovaním osobných údajov pri využívaní služieb informačnej spoločnosti. Súhlas je iba jedným z právnych základov na spracovanie údajov, takže údaje sa môžu spracúvať aj z iných titulov. Ak máte menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžu poskytnúť Vaši rodičia/opatrovníci. Súhlas je iba jedným z právnych základov na spracovanie údajov, takže údaje sa môžu spracúvať aj z iných titulov.

Ostatné pojmy, ktoré sú v Politike napísané veľkým písmenom sú definované vo Všeobecných podmienkách používania.

3. NA KOHO SA POLITIKA UPLATŇUJE

Táto Politika sa, vhodne a v príslušných častiach, uplatňuje na Osoby, ktoré sú:

 1. Používatelia stránky,
 2. Aplikanti na zamestnanie.

Beljanski – Industriemontagen sa stará o súkromie a bezpečnosť maloletých na Internete. Naša Stránka je určená širokej verejnosti, ale nie je určená osobám mladším ako 16 rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú zverejňovať svoje osobné údaje. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie o osobách mladších ako 16 rokov, dajte nám o tom, prosíme Vás, bezodkladne vedieť na: info@elektromontagen24.com

4. AKO A KEDY ZBIERAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje zbierame predovšetkým od Vás, a to vtedy keď navštívite Stránku Beljanski – Industriemontagen, keď odošlete svoju žiadosť o zamestnanie, keď nás kontaktujete prostredníctvom Kontaktnej stránky.

Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom Stránky, sú potrebné na zabezpečenie optimálnej služby našim Používateľom stránky. V prípadoch, že nám nechcete poskytnúť osobné údaje, ktoré potrebujeme, Beljanski – Industriemontagen nemôže zaručiť, že poskytnuté informácie a služba úplne uspokoja Vaše potreby.

Vaše údaje sa uchovávajú ako prísne dôverné a každý spôsob zberu údajov má svoj účel a právny základ založený na GDPR.

Na niektorých miestach na tejto Stránke sú odkazy na stránky, ktoré nepatria Beljanski – Industriemontagenm ani nie sú pod našou kontrolou. Skutočnosť, že na Stránky sú umiestnené jednotlivé odkazy, neznamená, že za ne Beljanski – Industriemontagen v žiadnom prípade zodpovedá, ani nemôže ovplyvniť spôsob, akým držitelia týchto stránok zbierajú osobné údaje. Pri návšteve týchto stránok sa záväzne oboznámte s ich pravidlami o ochrane osobných údajov, pred zverejnením akéhokoľvek osobného údaju.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, možno rozdeliť do dvoch skupín:

A. Údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať s nami

 • Vaše meno,
 • Vaše kontaktné údaje, akými sú Vaša e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo,
 • Informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať s nami, vo Vašom dopyte na našej kontaktovej stránke,
 • Informácie, ktoré ste sa rozhodli zdieľať s nami počas procesu uchádzania sa o pracovné miesto v Beljanski – Industriemontagen.

Ak nás kontaktujete priamo prostredníctvom Kontaktnej stránky alebo pošlete dopyt na info@elektromontagen24.com alebo na akýkoľvek iný e-mail dostupný na Stránke alebo ak s nami zdieľate informácie počas telefonického rozhovoru, môžeme o Vás získať nejaké ďalšie dodatočné informácie, akými sú údaje o Vašej adrese a/alebo adrese sídla firmy, obsahu správ alebo príloh, ktoré nám predložíte, alebo akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom stránky Práce počas procesu uchádzania sa o pracovné miesto, požiadame vás o zaslanie vlastného životopisu, a tak zozbierame nasledovné osobné údaje: Vaše meno a priezvisko, e-mail, adresu, Vaše vzdelanie a pracovnú skúsenosť, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom životopise a zdieľať s nami pri aplikovaní.

B. Údaje, ktoré zbierame automaticky keď navštívite našu Stránku

Pri návšteve našej Stránky, Beljanski – Industriemontagen automaticky môže zberať jednotlivé osobné údaje z Vášho zariadenia.

Presnejšie, informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, môžu obsahovať informácie ako IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné číslo zariadenia, typ vyhľadávača a širšia geografická poloha (napr. poloha na úrovni krajiny alebo mesta). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa Vaše zariadenie správa na našej Stránke, vrátane stránok, na ktoré pristupujete a odkazov, na ktoré kliknete. Niektoré z týchto údajov sa zhromažďujú prostredníctvom cookies a iných podobných technológií, o čom sa môžete dozvedieť viac v Politike cookies.

Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje lepšie porozumieť návštevníkom, ktorí prichádzajú na našu Stránku, odkiaľ pochádzajú a o aký obsah na našej Stránke majú záujem.

5. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME, ÚČEL A ZÁKLAD

ÚČEL ZBERU

ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME

ZÁKLAD

1. Aplikanti na zamestnanie

Aplikantove údaje z prihlášky na súbeh o zamestnanie spracúvajú sa výlučne na účel výberu a prijatia uchádzača do zamestnania.

Údaje obsiahnuté v životopise a motivačnom liste, ktoré ste sa rozhodli nám predložiť.

Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme zosúladiť Vaše zručnosti, skúsenosti a vzdelanie s špecifickými pozíciami.

2. Kontaktovanie Beljanski – Industriemontagen

Keď sa ktorýkoľvek Používateľ stránky rozhodne predložiť údaje zaslaním e-mailu na e-mailové adresy:

alebo kontaktuje Beljanski – Industriemontagen iným sposobom, spracujeme údaje, ktore zdieľate s nami.

Vaše osobné údaje vrátane, ale neobmedzujúc sa, na e-mailové adresy, telefónne čísla, obsah správ a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať s nami.

Súhlas Používateľa stránky s tým, že súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania dovtedy zozbieraných údajov.

3. Umožnenie používania Stránky

Vaše osobné informácie spracúvame s cieľom vylepšiť Vašu používateľskú skúsenosť, a aby sme zabezpečili, že obsah na Stránke je aktualizovaný a prispôsobený Vášmu zariadeniu.

IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné číslo zariadenia, typ prehliadača a širšia geografická poloha (napr. poloha na úrovni štátu alebo mesta). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa vaše zariadenie správa na našej Stránke, vrátane stránok, na ktoré pristupujete a odkazov, na ktoré kliknete.

Súhlas Používateľa stránky s tým, že súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania dovtedy zozbieraných údajov.

Okrem udedených údajov, zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom súborov cookies v súlade s Politikoou cookies.

Všetky vyššie uvedené údaje môžu byť spracované automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania, ktorá sa používa na vyhodnotenie konkrétneho osobnostného znaku, pomocou algoritmu. Môže sa vyskytnúť automatizované rozhodovanie, ktoré zahŕňuje aj profilovanie na základe údajov, ktoré ste nám už poskytli. Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, máte právo vyjadriť svoje stanovisko týkajúce sa tohto rozhodnutia, ako aj právo spochybniť rozhodnutie zaslaním žiadosti na: info@elektromontagen24.com v súlade s čl. 22 GDPR.

5. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME, ÚČEL A ZÁKLAD

ÚČEL ZBERU

1. Aplikanti na zamestnanie

Aplikantove údaje z prihlášky na súbeh o zamestnanie spracúvajú sa výlučne na účel výberu a prijatia uchádzača do zamestnania.

2. Kontaktovanie Beljanski – Industriemontagen

Keď sa ktorýkoľvek Používateľ stránky rozhodne predložiť údaje zaslaním e-mailu na e-mailové adresy:

alebo kontaktuje Beljanski – Industriemontagen iným sposobom, spracujeme údaje, ktore zdieľate s nami.

3. Umožnenie používania Stránky

Vaše osobné informácie spracúvame s cieľom vylepšiť Vašu používateľskú skúsenosť, a aby sme zabezpečili, že obsah na Stránke je aktualizovaný a prispôsobený Vášmu zariadeniu.

ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME

Údaje obsiahnuté v životopise a motivačnom liste, ktoré ste sa rozhodli nám predložiť.

Vaše osobné údaje vrátane, ale neobmedzujúc sa, na e-mailové adresy, telefónne čísla, obsah správ a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať s nami.

IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné číslo zariadenia, typ prehliadača a širšia geografická poloha (napr. poloha na úrovni štátu alebo mesta). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa vaše zariadenie správa na našej Stránke, vrátane stránok, na ktoré pristupujete a odkazov, na ktoré kliknete.

ZÁKLAD

Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme zosúladiť Vaše zručnosti, skúsenosti a vzdelanie s špecifickými pozíciami.

Súhlas Používateľa stránky s tým, že súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania dovtedy zozbieraných údajov.

Súhlas Používateľa stránky s tým, že súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania dovtedy zozbieraných údajov.

Okrem udedených údajov, zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom súborov cookies v súlade s Politikoou cookies.

Všetky vyššie uvedené údaje môžu byť spracované automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania, ktorá sa používa na vyhodnotenie konkrétneho osobnostného znaku, pomocou algoritmu. Môže sa vyskytnúť automatizované rozhodovanie, ktoré zahŕňuje aj profilovanie na základe údajov, ktoré ste nám už poskytli. Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, máte právo vyjadriť svoje stanovisko týkajúce sa tohto rozhodnutia, ako aj právo spochybniť rozhodnutie zaslaním žiadosti na: info@elektromontagen24.com v súlade s čl. 22 GDPR.

6. KDE A AKO SA UCHOVÁVAJÚ VAŠE ÚDAJE

Beljanski – Industriemontagen zaviedla príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, ako aj pred náhodnou alebo nezákonnou stratou, zmenou alebo prístupom k Vašim osobným údajom. Majte však, prosíme Vás, na pamäti, že nemôžeme úplne vylúčiť žiadne riziko v súvise s uchovávaním Vašich údajov.

Máme tendenciu digitalizovať všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, a uchovávame ich na serveroch našich spoľahlivých poskytovateľov.

Prístup na miesta, kde sú uložené osobné údaje, je obmedzený funkciami kontroly prístupu. Do zabezpečených zón môžu mať prístup iba pracovníci s oprávnením na prístup k údajom. Naši zamestnanci, ktorí majú prístup k týmto informáciám, sú vyškolení a uschopnení, aby pochopili dôležitosť osobných údajov, ako aj aby uplatňovali interné postupy na ich ochranu, a sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

7. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Beljanski – Industriemontagen je ochrana Cášho súkromia je pre Industriemontagen veľmi dôležitá, preto nikdy nebudeme zdieľať vaše informácie s treťou stranou na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto Politike.

V určitých situáciách môžu byť Vaše údaje zdieľané s tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby a ktoré sú našimi partnermi. Patria sem poskytovatelia služieb, ktorí udržiavajú naše IT systémy, ktorých angažujeme na marketingové alebo reklamné účely, poskytovanie právnych služieb alebo zabezpečenia iných služieb.

Môže sa od nás podľa zákona požadovať, aby sme zdieľali určité informácie vrátane vašich osobných údajov s nositeľmi verejnej moci alebo štátnymi orgánmi; v takom prípade nebudeme za týchto okolností požadovať Váš súhlas so zdieľaním vašich osobných údajov.

SPRACOVATEĽ

ÚLOHA

SÍDLO

Google, Inc.

Analytics

Slovensko

7. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Beljanski – Industriemontagen je ochrana Cášho súkromia je pre Industriemontagen veľmi dôležitá, preto nikdy nebudeme zdieľať vaše informácie s treťou stranou na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto Politike.

V určitých situáciách môžu byť Vaše údaje zdieľané s tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby a ktoré sú našimi partnermi. Patria sem poskytovatelia služieb, ktorí udržiavajú naše IT systémy, ktorých angažujeme na marketingové alebo reklamné účely, poskytovanie právnych služieb alebo zabezpečenia iných služieb.

Môže sa od nás podľa zákona požadovať, aby sme zdieľali určité informácie vrátane vašich osobných údajov s nositeľmi verejnej moci alebo štátnymi orgánmi; v takom prípade nebudeme za týchto okolností požadovať Váš súhlas so zdieľaním vašich osobných údajov.

SPRACOVATEĽ

Google, Inc.

ÚLOHA

Analytics

SÍDLO

Slovensko

8. AKO DLHO BELJANSKI – INDUSTRIEMONTAGEN UCHOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Beljanski – Industriemontagen spracúva osobné údaje zhromaždené s cieľom splnenia práv a povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu, pokiaľ trvá obchodný vzťah s Osobou na ktorú sa údaje vzťahujú, s výnimkou prípadov, keď je Beljanski – Industriemontagen povinný údaje uchovávať aj po ukončení obchodnej spolupráce s Osobou na ktorú sa údaje vzťahujú, na základe GDPR, súhlasu Osoby na ktorú sa údaje vzťahujú alebo legitímneho záujmu (napr. v prípade prípadného sporu s Osobou na ktorú sa údaje vzťahujú).

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú výlučne na základe súhlasu Osoby na ktorú sa údaje vzťahujú, spracúvajú sa v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené, t.j. do odvolania súhlasu zo strany Osoby na ktorú sa údaje vzťahujú.

Ak sa začne súdne, správne alebo mimosúdne konanie, osobné údaje sa môžu uchovávať až do konca uvedeného konania.

Údaje predložené Aplikantom o zamestnanie, ktorý neprešiel selekciou, uchovávame 6 mesiacov od predloženia údajov.                                           

9. MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše informácie môžeme preniesť do iných krajín, okrem krajín v ktorých sa nachádzate, v takom prípade sa prenos uskutoční iba:

 1. Do členských štátov EHP;
 2. Do krajín, ktoré nie sú členmi EHP, ale sa považuje, že poskytujú primeranú novú ochranu údajov;
 3. Do krajín, ktoré nespadajú do kategórií 1. a 2., ale iba ak sú uplatnené primerané záruky v súlade s GDPR. Ak napríklad prenášame Vaše údaje príjemcom v SŠA (čo je pravdepodobné v prípadoch uvedených v časti 7 tejto Politiky), zaistíme, aby bol príjemca účastníkom EÚ/USA Privacy Shield Framework.

10. VAŠE PRÁVA

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte na základe GDPR zaručené práva týkajúce sa vašich údajov. Vaše práva sú nasledovné:

Právo na prístup (Člen 15 GDPR)

Máte právo požiadať Beljanski – Industriemontagen o informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak sa informácie spracúvajú, môžete kedykoľvek požiadať o kópiu niektorých alebo všetkých vašich osobných údajov. 

Plánovali sme primerané opatrenia na poskytnutie takýchto informácií v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, s použitím jasného jazyka. Tieto informácie sa poskytujú písomne ​​bezplatne. Informácie môžu byť inak zabezpečené, ak to schváli osoba ktorej údaje sa spracúvajú a po predchádzajúcom overení totožnosti tejto osoby.

Snažíme sa poskytnúť požadované informácie čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti. Ak je vyhľadávanie alebo získavanie informácií mimoriadne zložité alebo si opodstatnene vyžaduje dlhší čas, toto obdobie možno predĺžiť o ďalších 60 dní. Toto sa však týka iba výnimočných okolností a budeme Vás pravidelne informovať o akomkoľvek oneskorení alebo dôvode oneskorenia počas procesu.

Právo na opravu (Člen 16 GDPR)

Ak sú osobné údaje, ktoré o vás máme, nesprávne, máte právo nás požiadať, aby sme tieto údaje opravili. Ak nás informujete o nepresných údajoch, opravíme chybu do 30 dní a o tejto skutočnosti upozorníme akúkoľvek tretiu stranu, ak sme jej predtým odhalili ososbné údaje tým ohľadom.

Právo na zabudnutie alebo Právo na vymazanie údajov (Člen 17 GDPR)

Máte právo žiadať od Beljanski – Industriemontagen o vymazanie svojich osobných údajov, v nasledovných prípadoch:

 • Osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účel na ktorý boli zhromaždené;
 • Ak svoj súhlas stiahnete (ak je spracovanie založené na súhlase);
 • Ak namietate proti spracovaniu a žiaden závažne opodstatnený dôvod nás ne oprávňuje na spracovanie osobných údajov;
 • Osobné údaje boli spracované nelegálne; alebo
 • Aby sa harmonizovali so zákonnou povinnosťou.

Toto právo sa však neuplatňuje, ak je napríklad spracovanie nevyhnutné z dôvodu:

 • Harmonizovania s zákonnými povinosťami; alebo
 • Stanovenia, uskutočnenia alebo obhájoby právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania (Člen 18 GDPR)

Máte právo obmedziť prístup k Vašim údajom nám a/alebo tretim stranám v určitých procesoch alebo úplne v určitých situáciách. Toto právo je Vám k dispozícii, v prípade ak spochybňujete presnosť údajov po dobu, ktorá nám umožňuje overiť presnosť, považujete, že údaje už nepotrebujeme na účel spracovania alebo ste podali sťažnosť príslušnému orgánu, a počas procesu posudzovania nadradeného legitímneho záujmu.

Právo na prenosnosť údajov (Člen 20 GDPR)

Máte právo požiadať o prenos údajov inému operátorovi, ak je spracovanie založené na Vašom súhlase alebo sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Zabezpečujeme, aby všetky osobné informácie boli okamžite dostupné a aby boli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte.

Právo namietať (Člen 21 GDPR)

Ak máte akékoľvek obavy alebo požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@elektromontagen24.com a my vám odpovieme do 30 dní.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame vaše informácie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán.

 V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu so sídlom v EHP, v mieste v ktorom bývate alebo pracujete alebo v ktorom k údajnému porušeniu došlo.

Právo na odvolanie súhlasu (Člen 13 (2)c) GDPR)

Ak ste poskytli súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a prenosom vašich osobných údajov, máte právo úplne alebo čiastočne odvolať svoj súhlas. Keď dostaneme oznámenie, že ste svoj súhlas stiahli, nebudeme ďalej spracovávať vaše údaje na účely, na ktoré ste pôvodne súhlasili, pokiaľ na spracovanie neexistuje iný právny základ.

Kontakt na uskutočnenie práv

V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí a informácií týkajúcich sa spracovania Údajov a výkonu ochrany práv v tejto oblasti, prosíme Vás aby ste nás kontaktovali na:

Každý z týchto komunikačných kanálov musí umožniť našim zamestnancom, aby Vás identifikovali v súlade s platnými postupmi.

11. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI A ZMENY POLITIKY

Beljanski – Industriemontagen pravidelne preskúmava a aktualizuje informácie o spracovaní osobných údajov v súlade so zmenami vo svojich vlastných obchodných procesoch alebo na základe povinností vyplývajúcich z príslušných predpisov.

Na našej Stránke bude vždy zverejnená platná verzia Politike. Ak dôjde k významným zmenám, ktoré vo väčšej miere ovplyvňujú spracovanie osobných údajov, túto informáciu bezodkladne zverejníme na Stránke. Akékoľvek zmeny sa uplatnia, keď zverejníme aktualizovanu Politiku.